LEE HECHT HARRISON

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI
Lee Hecht Harrison szanuje prywatność Użytkownika i przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych podczas przetwarzania jego danych osobowych. Niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony prywatności opisuje, w jaki sposób firma Lee Hecht Harrison oraz jej podmioty stowarzyszone i licencjobiorcy („LHH ” lub „my”, „nas” lub „nasz”) przetwarza dane osobowe Użytkownika w związku ze świadczonymi przez siebie usługami. Podmiot stowarzyszony lub licencjobiorca firmy Lee Hecht Harrison, świadczący usługi na rzecz Użytkownika w jego kraju [Polska] jest administratorem danych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku ze świadczonymi usługami. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („podmiot danych”). Dająca się zidentyfikować osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić w bezpośredni lub pośredni sposób, w szczególności w odniesieniu do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji lub identyfikator internetowy, bądź do jednego lub większej ilości czynników właściwych fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tejże osoby fizycznej. „Kategorie specjalne” oznaczają dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne bądź przynależność do związków zawodowych, a także przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej. Prosimy kliknąć poniżej w zaoferowany Użytkownikowi rodzaj usługi: Doradztwo karierowe i outplacement (usługi, których celem jest wsparcie w uzyskaniu stanowiska pracy u obecnego lub innego pracodawcy, pomoc w samozatrudnieniu lub w zmianie kierunku rozwoju kariery).

Przetwarzanie

Cel

Podstawa prawna

Kiedy pracodawca lub były pracodawca Użytkownika prosi nas o zaproszenie Użytkownika do skorzystania z naszych usług, możemy pobrać od takiego pracodawcy lub byłego pracodawcy dane Użytkownika, takie jak jego imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy i inne dane kontaktowe.
Przetwarzamy te informacje, aby móc skontaktować się z Użytkownikiem w celu dalszego omówienia naszych usług i ustanowić dokumentację biznesową, zapewniającą jego uprawnienie do tego typu usługi.
W naszym uzasadnionym interesie biznesowym leży to, aby wykorzystać te informacje do ustanowienia dokumentacji biznesowej zapewniającej uprawnienie Użytkownika do danego typu usługi, oraz by móc skontaktować się z Użytkownikiem w celu omówienia świadczeń, do których ma on prawo.
Kiedy pracodawca lub były pracodawca Użytkownika prosi nas o zaproszenie Użytkownika do skorzystania z naszych usług, możemy pobrać od takiego pracodawcy lub byłego pracodawcy dane Użytkownika, takie jak jego imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy i inne dane kontaktowe.
Wykorzystujemy te informacje w celu utworzenia dokumentacji biznesowej dotyczącej dostępnych lub świadczonych na rzecz Użytkownika usług, a także w celu dokonania identyfikacji Użytkownika i jego wyróżnienia według parametrów, które mogą być przydatne w przekazywaniu informacji zwrotnej byłemu lub bieżącemu pracodawcy Użytkownika.
W naszym uzasadnionym interesie biznesowym leży to, aby ustanowić dokumentację biznesową dotyczącą Użytkownika w celu zarządzania usługami i prowadzenia ewidencji biznesowej dotyczącej oferowanych usług.

Przetwarzanie

Cel

Podstawa prawna

Gromadzimy informacje dotyczące imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu pocztowego oraz inne dane kontaktowe Użytkownika.
Przetwarzamy te informacje w celu komunikowania się z Użytkownikiem i przesyłania mu uaktualnionych informacji dotyczących otrzymywanych przez niego usług.
W naszym uzasadnionym biznesowym interesie jest dysponowanie wieloma metodami kontaktu, aby móc dotrzeć do Użytkownika w celu omówienia świadczonych przez nas usług.
Zbieramy informacje dotyczące imienia i nazwiska oraz adresu e-mail Użytkownika.
Przetwarzamy te informacje, aby ustanowić dla Użytkownika dane dostępowe do wszelkich portali usługowych, jeśli takie są udostępnione w ramach świadczonych na rzecz Użytkownika usług.
W naszym uzasadnionym interesie biznesowym jest gromadzenie w tym celu wspomnianych informacji, aby móc zapewnić autoryzowany i kontrolowany dostęp do portali oraz zachować integralność i bezpieczeństwo przechowywanych w naszych systemach danych. Dane te są ponadto niezbędne do nawiązania stosunków umownych z Użytkownikiem w związku z korzystaniem z naszego portalu.
Zbieramy informacje dotyczące życiorysu/CV Użytkownika, wraz z zawartą w nich treścią, fotografiami i innymi atrybutami, jakie Użytkownik dobrowolnie nam udostępni. UWAGA: Udostępniając Dane Osobowe Szczególnej Kategorii w ramach dostarczanego nam życiorysu/CV, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swojego życiorysu/CV wraz z rzeczonymi danymi.
Przetwarzamy te informacje, aby móc analizować umiejętności, historię zatrudnienia oraz inne czynniki związane z atrakcyjnością rynkową Użytkownika, a także świadczyć usługi z zakresu doskonalenia CV.
Niezbędne do świadczenia usług.
Zbieramy wszelkie związane z usługami informacje, jakie Użytkownik przekazuje nam na piśmie, ustnie lub w inny sposób, mogące obejmować, ale nie ograniczające się do opinii, umiejętności zawodowych, zamierzonych celów, pożądanych umiejętności, pożądanych stanowisk itp. Użytkownika, za pośrednictwem dowolnego środka, włącznie z, ale nie ograniczając się do: komentarzy, korespondencji, e-mailów, rozmów telefonicznych, wiadomości tekstowych i postów publikowanych na naszych portalach internetowych.
Przetwarzamy te dane w celu prowadzenia rejestru świadczonych na rzecz Użytkownika usług oraz ewentualnych udostępnionych przez niego komunikatów celem zapewnienia wysokiej jakości otrzymywanych usług i dysponowania dokumentacją do monitorowania czynionych postępów.
Niezbędne do świadczenia usług. W naszym uzasadnionym biznesowym interesie jest również monitorowanie świadczonych usług w celu zapewnienia ich wysokiej jakości.
Jeśli Użytkownik uczestniczy w szkoleniu audio i/lub wideo przygotowującym do rozmowy kwalifikacyjnej, gromadzimy jego materiały audio i/lub wideo z rozmowy kwalifikacyjnej oraz rejestrujemy udzielane w ramach nich odpowiedzi.
Zbieramy te dane, aby pomóc Użytkownikowi w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz przeanalizować udzielone przez niego odpowiedzi celem poprawy jego umiejętności w zakresie prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
Niezbędne do świadczenia usług. Gromadzenie tych informacji leży w naszym uzasadnionym interesie biznesowym, aby móc świadczyć objęte umową usługi.
Gromadzimy udzielane przez Użytkownika odpowiedzi oraz wyniki wszelkich testów samooceny i kontroli, jeśli takie zostaną przeprowadzone przez Użytkownika w ramach świadczonych przez nas usług.
Przetwarzamy te informacje, aby móc przeanalizować wyniki udzielonych przez Użytkownika odpowiedzi i, jeśli jest to konieczne, przekazać mu dotyczącą ich opinię.
Niezbędne do świadczenia usług.
Kiedy Użytkownik przeprowadza test samooceny lub kontroli, zbieramy informacje dotyczące jego wieku, płci, daty urodzenia oraz lokalizacji.
Gromadzimy te dane, aby móc w ciągły sposób dokonywać oceny ważności tychże instrumentów oceny i kontroli.
W naszym uzasadnionym interesie biznesowym leży możliwość oceny skuteczności naszych instrumentów oceny i kontroli oraz zapewnienia, że dostarczają one prawidłowych analiz.
Jeśli Użytkownik zdecyduje się wziąć udział w ankiecie satysfakcji klienta, gromadzimy wówczas udzielane przez niego w ramach tejże ankiety odpowiedzi.
Przetwarzamy te dane, aby uzyskać informacje zwrotne na temat sposobu, w jaki możemy poprawić jakość świadczonych przez nas usług.
Jeśli Użytkownik zdecyduje się wziąć udział w tej ankiecie, naszym uzasadnionym interesem biznesowym jest przetwarzanie tychże informacji w celu dokonania oceny wyników wspomnianej ankiety i udoskonalenia oferowanych przez nas usług.

Przetwarzanie

Cel

Podstawa prawna

Zbieranie informacji o aktywności Użytkownika: Gromadzenie informacji o aktywności Użytkownika w ramach świadczonych usług, w tym o czasie spędzonym online, liczbie kliknięć konkretnych stron i łącznej liczbie kliknięć portali, jego aktywności na portalach usług online, jeśli z takich korzysta, a także informacji o tym, jak długo Użytkownik pozostaje na danej stronie lub sekcji portalu, z ilu sesji szkoleniowych, testów oceny i innych narzędzi samodoskonalenia i analizy skorzystał, oraz danych dotyczących odbytych przez Użytkownika spotkań i szkoleń, prowadzonej z nami komunikacji, liczby zaproponowanych Użytkownikowi rozmów, liczby zaakceptowanych przez Użytkownika rozmów, liczby udostępnionych mu ofert pracy i innych aspektów dotyczących jego doświadczenia podczas korzystania z naszych usług.
Przetwarzamy te dane behawioralne dotyczące korzystania przez Użytkownika z naszych usług w celu stworzenia profilu gwarantującego, że oferowane przez nas usługi będą wartościowe dla Użytkownika.
W naszym uzasadnionym biznesowym interesie jest również zapewnienie monitorowania świadczonych przez nas usług w celu zapewnienia ich wysokiej jakości.
Zbieranie informacji technicznych: Możemy automatycznie zbierać pewne informacje techniczne i użytkowe z komputera lub urządzenia mobilnego, jeśli zalogują się Państwo lub skorzystają z naszych usług online. Zbieramy: informacje dotyczące modelu urządzenia mobilnego, lokalizacji geograficznej, wersji oprogramowania, systemu operacyjnego i stanu sieci; informacje o tym, jak i kiedy Użytkownik korzysta z naszych usług online i/lub komputera lub urządzenia mobilnego (np. ile czasu spędza na każdej stronie portali internetowych oferujących nasze usługi online i jak porusza się po naszych usługach online), a także inne statystyki użytkowania.
Przetwarzamy te informacje, aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z naszych usług online, analizować zakres korzystania z naszych usług internetowych oraz doskonalić oferowane produkty i usługi.
W naszym uzasadnionym biznesowym interesie jest również wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika w tym celu, aby podnieść poziom satysfakcji z oferowanych przez nas usług.

Przetwarzanie

Cel

Podstawa prawna

Jeśli Użytkownik posiada status mieszkańca Unii Europejskiej, korzystającego z usług świadczonych na terenie UE, możemy zostać poproszeni o zebranie części lub wszystkich z poniższych informacji: daty urodzenia, wieku, lokalizacji lub płci.
Udostępniamy władzom rządowym odpowiednie raporty, jeśli jest to prawnie wymagane.
Podstawą prawną jest wywiązanie się ze zobowiązań prawnych, jeżeli wymaga tego prawo.
Jeżeli Użytkownik jest mieszkańcem Unii Europejskiej, korzystającym z usług świadczonych na terenie UE, i jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy w świetle obowiązującego prawa informacje te są bezpośrednio związane ze świadczonymi usługami, możemy gromadzić niektóre lub wszystkie z poniższych danych: stan cywilny, stopień niepełnosprawności oraz liczba dzieci w gospodarstwie domowym Użytkownika.
Przetwarzamy te informacje, aby spełnić wymogi prawne i/lub być w stanie udzielić Użytkownikowi odpowiednich porad, wchodzących w zakres usług wymagających dysponowania tymi danymi.
Podstawą prawną jest wywiązanie się ze zobowiązań prawnych, jeżeli wymaga tego prawo. Jeśli jest to bezpośrednio związane z prawem, podstawa prawna jest niezbędna do świadczenia usług.
Jeśli Użytkownik posiada status mieszkańca Unii Europejskiej, korzystającego z usług świadczonych na terenie UE, możemy zostać poproszeni - w myśl obowiązujących przepisów rządowych - o zebranie i przekazanie informacji dotyczących jego statusu imigracyjnego i/lub nadanego mu przez władze numeru identyfikacyjnego.
Zbieramy te dane tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez rządową jurysdykcję, na terenie której Użytkownik posiada swoje miejsce zamieszkania i korzysta ze świadczonych usług.
Podstawa prawna jest wymogiem prawnym.

Przetwarzanie

Cel

Podstawa prawna

Jeśli usługi są świadczone na rzecz Użytkownika przez jego pracodawcę lub byłego pracodawcę, możemy przekazać temu pracodawcy lub byłemu pracodawcy następujące informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z naszych usług: datę rozpoczęcia i zakończenia usługi, sposób korzystania z dostępnych usług, liczbę przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, poziom zadowolenia z otrzymanych usług, jeśli Użytkownik określi go w dobrowolnej ankiecie, a także rodzaj transformacji zawodowej po zakończeniu usługi. Uwaga! Jeśli Użytkownik bierze udział w poufnym programie konsultingowym w ramach naszej usługi dotyczącej programu dobrowolnych odejść lub outplacementu, nie przekażemy jego pracodawcy żadnych dotyczących go danych osobowych ani informacji o usługach, z jakich korzysta.
Zbieramy te informacje i przekazujemy je byłemu lub bieżącemu pracodawcy tylko wtedy, gdy opłacili oni część świadczonych na rzecz Użytkownika usług, aby wykazać, że opłacone przez nich usługi przyniosły mu wartościowe korzyści.
W naszym uzasadnionym biznesowym interesie jest również wykazanie wartości naszych usług klientom, którzy za nie płacą.
W jakich innych okolicznościach ujawniamy dane osobowe Użytkownika? - Patrz: sekcja: „W jakich innych okolicznościach ujawniamy dane osobowe Użytkownika?”
Programy rozwojowe (usługi rozwoju kariery świadczone przez pracodawcę Użytkownika).
Samoocena rozwoju kariery (jeśli Użytkownik korzysta z tych usług na terenie Unii Europejskiej, musi zapoznać się z treścią oświadczenia o ochronie prywatności swojego pracodawcy)

Przetwarzanie

Cel

Podstawa prawna

Kiedy pracodawca Użytkownika prosi nas o świadczenie na jego rzecz naszych usług, możemy poprosić pracodawcę o udostępnienie nam imienia i nazwiska oraz zawodowych informacji kontaktowych Użytkownika, takich jak jego adres e-mail.
Zbieramy te informacje, aby opracować dla Użytkownika odpowiednią dokumentację dotyczącą usług i przygotować się do świadczenia usług mających na celu udzielenie mu należytego wsparcia.
Niezbędne do świadczenia usług.
Kiedy pracodawca Użytkownika prosi nas o zaproszenie Użytkownika do skorzystania z naszych usług, pracodawca ten może przesłać nam informacje, które są Użytkownikowi przypisane ze wspomnianego miejsca zatrudnienia, takie jak tytuł zajmowanego stanowiska, dział/jednostka/oddział, etat, wynagrodzenie, numer identyfikacyjny pracodawcy lub byłego pracodawcy bądź inne informacje identyfikujące pracownika.
Wykorzystujemy te informacje w celu utworzenia unikalnego rejestru biznesowego dostępnych dla Użytkownika lub świadczonych na jego rzecz usług, a także w celu przygotowania dla Użytkownika odpowiednich usług i powiadamiania jego pracodawcy o korzystaniu przez niego z tychże usług.
W naszym uzasadnionym interesie biznesowym leży to, aby ustanowić dotyczącą Użytkownika dokumentację biznesową w celu zarządzania usługami i dostarczania faktur oraz przekazywania informacji klientowi płacącemu za świadczone usługi.

Przetwarzanie

Cel

Podstawa prawna

Gromadzimy wszelkie udzielone w ramach przeprowadzanych testów odpowiedzi, wraz z ich wynikami. Należy pamiętać, że nigdy nie udostępnimy pracodawcy Użytkownika udzielonych odpowiedzi w ramach testu ani jego wyników bez uprzedniej zgody Użytkownika.
Zbieramy je do celów świadczenia naszych usług.
Niezbędne do świadczenia usług.
Gromadzimy wszelką korespondencję, jaką Użytkownik utrzymuje z nami w kwestii świadczonych usług.
Zbieramy te komunikaty w celu prowadzenia rejestru tychże usług.
Niezbędne do świadczenia usług. W naszym uzasadnionym biznesowym interesie jest prowadzenie rejestru wspomnianych komunikatów, aby zapewnić wysoką jakość naszych usług.

Przetwarzanie

Cel

Podstawa prawna

Możemy automatycznie zbierać pewne informacje techniczne i użytkowe z komputera lub urządzenia mobilnego, jeśli Użytkownik zaloguje się lub skorzysta z naszych usług online. Zbieramy: informacje dotyczące modelu urządzenia mobilnego, lokalizacji geograficznej, wersji oprogramowania, systemu operacyjnego i stanu sieci; informacje o tym, jak i kiedy Użytkownik korzysta z naszych usług online i/lub komputera lub urządzenia mobilnego (np. ile czasu spędza na każdej stronie portali internetowych oferujących nasze usługi online i jak porusza się po naszych usługach online), a także inne statystyki użytkowania.
Przetwarzamy te informacje, aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z naszych usług online, analizować zakres korzystania ze świadczonych przez nas usług internetowych oraz doskonalić oferowane produkty i usługi.
W naszym uzasadnionym biznesowym interesie jest również wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika w tym celu, aby podnieść poziom satysfakcji z oferowanych przez nas usług.
W jakich innych okolicznościach ujawniamy dane osobowe Użytkownika? - Patrz sekcja: „W jakich innych okolicznościach ujawniamy dane osobowe Użytkownika?”
Warsztaty (jeśli Użytkownik korzysta z tych usług na terenie Unii Europejskiej, musi zapoznać się z treścią oświadczenia o ochronie prywatności swojego pracodawcy)

Przetwarzanie

Cel

Podstawa prawna

Kiedy pracodawca Użytkownika prosi nas o świadczenie na rzecz tego Użytkownika naszych usług, możemy poprosić pracodawcę o udostępnienie nam imienia i nazwiska oraz zawodowych informacji kontaktowych, takich jak adres e-mail Użytkownika.
Zbieramy te informacje, aby opracować dla Użytkownika odpowiednią dokumentację dotyczącą usług i przygotować się do świadczenia usług mających na celu udzielenie mu należytego wsparcia.
W naszym uzasadnionym interesie biznesowym (oraz w uzasadnionym interesie handlowym naszych klientów) leży to, aby ustanowić dotyczącą Użytkownika dokumentację biznesową w celu zarządzania usługami oraz kontaktowania się z Użytkownikiem w kwestii świadczonych przez nas usług. Jest to ponadto niezbędne do świadczenia usług.

Przetwarzanie

Cel

Podstawa prawna

Jeśli pracodawca Użytkownika poprosi nas o świadczenie na rzecz Użytkownika naszych usług, istnieje prawdopodobieństwo, iż zbierzemy informacje dotyczące jego frekwencji na warsztatach.
Gromadzimy te dane, aby przedstawić pracodawcy dowody na świadczenie przez nas usług na rzecz Użytkownika i przekazać mu informację o tym, kto w nich uczestniczył.
W naszym uzasadnionym interesie biznesowym leży to, aby ustanowić dotyczącą Użytkownika dokumentację biznesową w celu zarządzania usługami i dostarczania faktur oraz przekazywania informacji klientowi płacącemu za świadczone usługi.

Przetwarzanie

Cel

Podstawa prawna

Jeżeli warsztat jest prowadzony wirtualnie, możemy automatycznie zbierać pewne informacje techniczne i użytkowe z komputera lub urządzenia mobilnego Użytkownika, jeśli zaloguje się on lub skorzysta z naszych usług online. Zbieramy: informacje dotyczące modelu urządzenia mobilnego, lokalizacji geograficznej, wersji oprogramowania, systemu operacyjnego i stanu sieci; informacje o tym, jak i kiedy Użytkownik korzysta z naszych usług online i/lub komputera lub urządzenia mobilnego (np. ile czasu spędza na każdej stronie portali internetowych oferujących nasze usługi online i jak porusza się po naszych usługach online), a także inne statystyki użytkowania.
Przetwarzamy te informacje, aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z naszych usług online, analizować zakres korzystania ze świadczonych przez nas usług internetowych oraz doskonalić oferowane produkty i usługi.
W naszym uzasadnionym biznesowym interesie jest również wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika w tym celu, aby podnieść poziom satysfakcji z oferowanych przez nas usług.
W jakich innych okolicznościach ujawniamy dane osobowe Użytkownika? - Patrz sekcja: „W jakich innych okolicznościach ujawniamy dane osobowe Użytkownika?”
Rozwój umiejętności przywódczych i coaching

Przetwarzanie

Cel

Podstawa prawna

Kiedy pracodawca Użytkownika prosi nas o świadczenie na jego rzecz naszych usług, możemy poprosić pracodawcę o udostępnienie nam imienia i nazwiska oraz zawodowych informacji kontaktowych Użytkownika, takich jak jego adres e-mail.
Zbieramy te informacje, aby opracować dla Użytkownika odpowiednią dokumentację dotyczącą usług i przygotować się do świadczenia usług mających na celu udzielenie mu należytego wsparcia.
Niezbędne do świadczenia usług.
Kiedy pracodawca Użytkownika prosi nas o zaproszenie Użytkownika do skorzystania z naszych usług, pracodawca ten może przesłać nam informacje, które są Użytkownikowi przypisane ze wspomnianego miejsca zatrudnienia, takie jak tytuł zajmowanego stanowiska, dział/jednostka/oddział, etat, wynagrodzenie, numer identyfikacyjny pracodawcy lub byłego pracodawcy bądź inne informacje identyfikujące pracownika.
Wykorzystujemy te informacje w celu utworzenia unikalnej dokumentacji biznesowej dotyczącej dostępnych lub świadczonych na rzecz Użytkownika usług, a także w celu przygotowania dla niego odpowiednich usług i przesłania jego pracodawcy ogólnej faktury za usługi, jakie zostały lub zostaną na rzecz Użytkownika świadczone.
W naszym uzasadnionym interesie biznesowym leży to, aby ustanowić dotyczącą Użytkownika dokumentację biznesową w celu zarządzania usługami i dostarczania faktur oraz przekazywania informacji klientowi płacącemu za świadczone usługi.
Pracodawca Użytkownika może dostarczyć dodatkowych informacji dotyczących etatu i obecnie piastowanego przez Użytkownika stanowiska, a także powiązanych informacji o tym, w jaki sposób może on najlepiej skorzystać z coachingu, oraz innych informacji, które mogą być istotne dla przypisanych Użytkownikowi usług.
Celem przetwarzania tych informacji jest przeanalizowanie informacji o statusie Użytkownika, które są istotne do celów świadczenia usług coachingowych, z których Użytkownik będzie korzystać.
Niezbędne do świadczenia usług.

Przetwarzanie

Cel

Podstawa prawna

Jeżeli warsztat jest prowadzony wirtualnie, możemy automatycznie zbierać pewne informacje techniczne i użytkowe z komputera lub urządzenia mobilnego Użytkownika, jeśli zaloguje się on lub skorzysta z naszych usług online. Zbieramy: informacje dotyczące modelu urządzenia mobilnego, lokalizacji geograficznej, wersji oprogramowania, systemu operacyjnego i stanu sieci; informacje o tym, jak i kiedy Użytkownik korzysta z naszych usług online i/lub komputera lub urządzenia mobilnego (np. ile czasu spędza na każdej stronie portali internetowych oferujących nasze usługi online i jak porusza się po naszych usługach online), a także inne statystyki użytkowania.
Przetwarzamy te informacje, aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z naszych usług online, analizować zakres korzystania ze świadczonych przez nas usług internetowych oraz doskonalić oferowane produkty i usługi.
W naszym uzasadnionym biznesowym interesie jest również wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika w tym celu, aby podnieść poziom satysfakcji z oferowanych przez nas usług.

Przetwarzanie

Cel

Podstawa prawna

Jeżeli w ramach świadczonych przez nas usług Użytkownik przeprowadza jakiekolwiek testy samooceny lub kontroli, gromadzimy wszelkie udzielane przez niego odpowiedzi oraz wyniki testów samooceny i kontroli, jeśli takie wchodzą w zakres rzeczonych usług. Należy pamiętać, że nigdy nie udostępnimy pracodawcy Użytkownika udzielonych w ramach testu samooceny odpowiedzi ani wyników, chyba że wyrazi on na to zgodę.
Zbieramy te dane, aby móc prowadzić rejestr prowadzonych rozmów, zamierzonych celów oraz wszelkich aspektów związanych z postępami czynionymi w ramach rozwoju kariery zawodowej.
Niezbędne do świadczenia usług.

Przetwarzanie

Cel

Podstawa prawna

Jeśli zakres świadczonych usług obejmuje dostęp do jakiegokolwiek portalu lub systemu, możemy automatycznie zbierać pewne informacje techniczne i użytkowe z komputera lub urządzenia mobilnego Użytkownika, jeśli zaloguje się on lub skorzysta z naszych usług online. Zbieramy: informacje dotyczące modelu urządzenia mobilnego, lokalizacji geograficznej, wersji oprogramowania, systemu operacyjnego i stanu sieci; informacje o tym, jak i kiedy Użytkownik korzysta z naszych usług online i/lub komputera lub urządzenia mobilnego (np. ile czasu spędza na każdej stronie portali internetowych oferujących nasze usługi online i jak porusza się po naszych usługach online), a także inne statystyki użytkowania.
Przetwarzamy te informacje, aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z naszych usług online, analizować zakres korzystania ze świadczonych przez nas usług internetowych oraz doskonalić oferowane produkty i usługi.
W naszym uzasadnionym biznesowym interesie jest również wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika w tym celu, aby podnieść poziom satysfakcji z oferowanych przez nas usług.

Przetwarzanie

Cel

Podstawa prawna

Będziemy się z nimi dzielić kamieniami milowymi/istotnymi informacjami dotyczącymi czynionych postępów, takimi jak ukończenie oceny, zakończenie spotkania itp.
Udostępniamy te informacje, aby wykazać klientowi, iż usługi są rzeczywiście świadczone oraz że przynoszą wymierne rezultaty.
W naszym uzasadnionym biznesowym interesie jest również informowanie klienta o postępach czynionych w ramach świadczonych usług.
Jeśli Użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę, będziemy dzielić się z pracodawcą tematami sesji coachingowych, wytyczonymi celami rozwojowymi, informacjami dotyczącymi czynionych postępów oraz wszelkimi obserwacjami i uwagami.
Dzielimy się tymi informacjami, aby przedstawić pracodawcy Użytkownika ogólną wizję korzyści płynących ze świadczonych usług, a także osiąganego dzięki nim postępu.
Podstawą prawną do ujawnienia tego typu informacji jest wyrażenie uprzedniej zgody.
Jeśli w zakres świadczonych usług wchodzi coaching, możemy ujawnić zewnętrznym jednostkom certyfikującym imię i nazwisko Użytkownika, zajmowane przez niego stanowisko, daty prowadzonego coachingu oraz liczbę godzin sesji coachingowych, a także nazwisko prowadzącego je coacha.
Przetwarzamy te informacje, gdyż jest to niezbędne do zapewnienia naszym trenerom utrzymania posiadanych przez nich certyfikatów coachingowych. Mogą oni dzięki temu składać sprawozdania z prowadzonej działalności coachingowej odpowiednim radom certyfikacyjnym.
Podstawą prawną jest w tym przypadku wyrażenie przez Użytkownika zgody.
W jakich innych okolicznościach ujawniamy dane osobowe Użytkownika? - Patrz sekcja: „W jakich innych okolicznościach ujawniamy dane osobowe Użytkownika?”

Lee Hecht Harrison LLC („LHH LLC”), z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, spełnia warunki zawartego pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi oraz Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi Porozumienia Ramowego Privacy Shield opracowanego przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, dotyczącego zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych odpowiednio z Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. LHH LLC poświadczył Departamentowi Handlu USA, iż przestrzega zasad programu Privacy Shield. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Privacy Shield oraz wyświetlić naszą stronę certyfikacyjną należy kliknąć następujący link: https://www.privacyshield.gov/.

Zgodnie z zasadami zawartego pomiędzy UE i USA oraz Szwajcarią i USA Porozumienia Privacy Shield, LHH LLC zobowiązuje się do rozpatrzenia wszelkich reklamacji dotyczących prywatności Użytkownika oraz zbierania lub wykorzystywania przez nas jego danych osobowych. Osoby fizyczne z Unii Europejskiej lub Szwajcarii, które mają pytania lub chcą złożyć skargi dotyczące niniejszej polityki prywatności, powinny najpierw skontaktować się z LHH LLC, pisząc na adres: privacy@dbm.pl.

Firma LHH podjęła dalsze zobowiązania w celu przekazywania nierozwiązanych zgłoszeń dotyczących naruszeń prywatności zgodnie z amerykańsko-europejskimi (Unia Europejska i Szwajcaria) zasadami Porozumienia Privacy Shield do niezależnego mechanizmu rozstrzygania sporów, BBB EU PRIVACY SHIELD - alternatywnej organizacji non-profit zajmującej się rozstrzyganiem sportów, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, i obsługiwanej przez Council of Better Business Bureaus. Jeśli Użytkownik nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia złożonego przez niego zażalenia lub uzna, że złożone zażalenie nie zostało rozstrzygnięte w zadowalający sposób, należy wejść na stronę http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/, aby uzyskać więcej informacji i złożyć skargę.

Należy pamiętać, że jeśli skarga o naruszeniu prywatności w ramach programu Privacy Shield nie zostanie rozstrzygnięta za pośrednictwem powyższych kanałów, w niektórych ograniczonych okolicznościach może być dostępna opcja wiążącego arbitrażu przed Organem Arbitrażowym Tarczy Prywatności (Privacy Shield Panel).

Wykorzystanie Informacji Osobistych Użytkownika:

Patrz ustęp: „Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i (dla Unii Europejskiej) jaka jest podstawa prawna?”

Wykorzystanie Informacji Osobistych Użytkownika:

LHH przyjmuje do wiadomości fakt, iż osoby fizyczne z Unii Europejskiej oraz Szwajcarii mają prawo dostępu do dotyczących ich, przechowywanych przez nas danych osobowych. Osoba fizyczna z UE lub Szwajcarii, która chce uzyskać dostęp lub poprawić, uzupełnić bądź usunąć niedokładne dane, powinna skierować prośbę do LHH pod adres privacy@dbm.pl. Jeśli zażądają one usunięcia danych, odpowiemy im w rozsądnym terminie, zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z prawa i zasad programu Tarczy Prywatności (Privacy Shield Framework). Mamy prawo do zażądania i otrzymania potwierdzenia tożsamości Użytkownika w celu przetworzenia zgłoszonego przez niego żądania.

Wykorzystanie Informacji Osobistych Użytkownika:

Możemy zostać zobowiązani do ujawnienia danych osobowych danej osoby w odpowiedzi na zgodny z prawem wniosek władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub organów ścigania.

Odpowiedzialność za dalsze przekazywanie danych osobowych Użytkownika:

Możemy udostępniać gromadzone przez nas informacje osobom trzecim, zgodnie z treścią ustępu „W jakich okolicznościach ujawniamy dane osobowe?”. W każdym przypadku, gdy będziemy przekazywać dalej dane Użytkownika stronom trzecim, podpiszemy z tymi stronami odpowiednie umowy, ograniczające ich dostęp i przetwarzanie wspomnianych danych w celu zachowania zgodności z przepisami. Tam, gdzie będą tego wymagać przepisy, zapewnimy Użytkownikowi możliwość rezygnacji (opt-out) i/lub wyrażenia zgody (opt-in) na udostępnienie jego danych osobowych osobom trzecim. Użytkownik będzie mógł dokonać takiego wyboru za pośrednictwem różnych mechanizmów w zależności od okoliczności. Może on nas zawsze poinformować o dokonanym wyborze poprzez wysłanie wiadomości na adres privacy@dbm.pl. Jednak w niektórych okolicznościach Użytkownik będzie mógł również powiadomić nas o swoim wyborze za pośrednictwem opcji konfiguracji witryny lub poprzez proces rejestracji, jeśli takie istnieją. W przypadku dalszego przekazywania osobom trzecim danych dotyczących osób fizycznych z UE lub Szwajcarii, otrzymanych na podstawie amerykańsko-europejskiego (Unia Europejska i Szwajcaria) programu Privacy Shield, jesteśmy potencjalnie odpowiedzialni, chyba że udowodnimy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za dane zdarzenie powodujące szkodę.

Federalna Komisja Handlu USA:

Lee Hecht Harrison, LLC podlega uprawnieniom w zakresie prowadzenia dochodzeń i egzekwowania prawa Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych (FTC).

Prosimy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookies, dołączoną do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności: Polityka dotycząca plików cookies
Nie udostępniamy informacji o Użytkowniku stronom trzecim do celów prowadzonego przez nie marketingu bezpośredniego i nie będziemy wykorzystywać jego danych osobowych do jakichkolwiek celów marketingu bezpośredniego, chyba że wyrazi on na to wyraźną zgodę. Jeśli Użytkownik wyrazi wyraźną zgodę, będzie mu przysługiwać prawo do jej wycofania. Użytkownik może wycofać zgodę, odwiedzając portal usługowy, jeśli jest on dostępny w ramach świadczonej na jego rzecz usługi, lub wysyłając do nas wiadomość. Dowiedz się, jak wysłać nam wiadomość, za pośrednictwem sekcji „Skontaktuj się z nami.”
Portale objęte zakresem usługi Użytkownika nie reagują na opcje „Nie śledź” przeglądarki.
Zachowamy dane osobowe Użytkownika tak długo, jak długo będzie on korzystać z dowolnej usługi świadczonej przez LHH. Jeśli usługa Użytkownika obejmuje obsługę absolwentów (Doradztwo karierowe i outplacement - zapytaj swojego konsultanta), to po zakończeniu podstawowej usługi kryteriami, którymi będziemy się kierować w kwestii przechowywania jego danych osobowych w systemie, będzie to, jakie dane są potrzebne na etapie usługi obejmującym obsługę absolwenta, jeśli taka została zamówiona, w odniesieniu do konkretnej dostępnej oferty usługowej. Jeśli przez okres kolejnych 18. miesięcy Użytkownik nie wykorzysta żadnej części swoich usług obejmujących obsługę absolwentów, jego dane osobowe zostaną usunięte z systemu i nie będzie on już mógł korzystać z takich usług. Kiedy dane osobowe Użytkownika nie będą już dłużej potrzebne do celów świadczenia jakichkolwiek usług, usuniemy wspomniane dane osobowe z naszych zbiorów danych, niemniej zachowamy wszelkie dane osobowe, których zachowanie jest wymagane prawnie lub potrzebne jako dowód świadczenia rzeczonych usług. W naszym uzasadnionym interesie leży spełnienie wymagań prawnych dotyczących zachowania danych oraz dostarczenie dowodów na świadczenie usług w celu zaspokojenia potencjalnych roszczeń prawnych. Tworzymy również kopię archiwalną gromadzonych w celach świadczenia usług danych osobowych na zaszyfrowanej i zabezpieczonej taśmie kopii zapasowej przez okres 7 lat z uwagi na nasze plany awaryjne i procesy zapewnienia ciągłości działania. Działanie to leży w naszym uzasadnionym interesie biznesowym, aby móc zapewnić ciągłość prowadzonej działalności oraz skuteczność planów awaryjnych.
Doradztwo karierowe i outplacement (usługi, których celem jest wsparcie w uzyskaniu stanowiska pracy u obecnego lub innego pracodawcy, pomoc w samozatrudnieniu lub zmianie kierunku rozwoju kariery). Możemy ujawniać zebrane przez nas dane dotyczące Użytkownika następującym podmiotom: Podmiotom stowarzyszonym: Ujawniamy dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym w celu świadczenia części usług. Na przykład, udostępniamy dane osobowe naszym partnerom Lee Hecht Harrison LLC w Stanach Zjednoczonych. Dzielimy się tymi informacjami z innymi jednostkami stowarzyszonymi i partnerami, którzy mogą świadczyć usługi w swoim kraju pochodzenia. Licencjobiorcom/Partnerom serwisowym LHH: Możemy udostępniać dane osobowe Licencjobiorcom i Partnerom, jeśli świadczą oni jakąkolwiek część świadczonych na rzecz Użytkownika usług. Licencjobiorcy są stronami trzecimi, upoważnionymi przez LHH na podstawie umowy licencyjnej do korzystania z praw własności intelektualnej i znaków firmowych LHH do celów świadczenia usług klientom firmy LHH. Usługodawcom: Udostępniamy dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług, aby zapewnić dodatkowe funkcje w ramach oferowanych przez nas usług, takie jak: Kursy szkoleniowe online Indywidualne narzędzia oceny Pomoce audiowizualne umożliwiające przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej Wysokiej jakości bazy danych służące do wyszukiwania istotnych informacji na potrzeby usług doradztwa karierowego Narzędzia planowania służące do komunikacji z trenerami i doradcami oraz do organizowania spotkań Przetwarzanie, opracowywanie i analiza CV itp. Amazon Web Services w Stanach Zjednoczonych przechowuje dane osobowe na potrzeby tzw. umowy EULA (umowy licencyjnej użytkownika końcowego) w ramach oferowanej usługi. Dostawcom wirtualnych ofert zatrudnienia: Firmy te umożliwiają uczestnictwo w targach kariery online, w których biorą udział potencjalni pracodawcy. Profesjonalnym konsultantom - usługodawcom: Możemy skorzystać z usług profesjonalnych konsultantów, aby zapewnić Użytkownikowi odpowiedni coaching, doradztwo, udzielić porad dotyczących jego życiorysu lub innych porad związanych z usługami Użytkownika. Organom ścigania/Agencjom rządowym: Tam, gdzie będzie to wymagane przez obowiązujące prawo lub w razie zajścia potrzeby chronienia siebie lub innych osób w sporze bądź przed oszustwem lub nielegalną działalnością, możemy udostępniać dane osobowe rządowi, sądom, organom nadzorującym lub organom ścigania. Społeczności rekrutacyjnej: Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę, udostępnimy jego życiorys/CV publicznym branżowym portalom pracy i społeczności rekrutacyjnej, aby mógł on aktywnie zgłaszać swoją kandydaturę na dane stanowisko. Członkowie społeczności rekrutacyjnej mogą skontaktować się z Użytkownikiem za pomocą informacji kontaktowych podanych w CV lub na profilu opublikowanym na tego typu portalach. Niemniej żaden członek społeczności rekrutacyjnej nie powinien NIGDY prosić Użytkownika o pieniądze! Użytkownik jest proszony o kontakt z nami (patrz: sekcja „Skontaktuj się z nami”), jeśli ktokolwiek poprosi go o pieniądze w ramach ww. usług. Coachingowym jednostkom certyfikującym: Jeśli w zakres świadczonych usług wchodzi coaching, możemy ujawnić stronom trzecim imię i nazwisko Użytkownika, zajmowane przez niego stanowisko, daty prowadzonego coachingu oraz liczbę godzin sesji coachingowych, a także nazwisko prowadzącego je coacha do celów certyfikacyjnych. Dzięki ujawnieniu imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych Użytkownika, a także informacji o tym, przez ile czasu korzystał on z usług coachingowych, nasi trenerzy będą mogli zachować swoje certyfikaty podlegające kontroli zewnętrznych jednostek certyfikacyjnych. Dane te będą mogły zostać przekazane wyłącznie za zgodą Użytkownika. Pracodawcy/byłemu pracodawcy: Usługi doradztwa z zakresu zarządzania karierą zawodową: Jeśli usługi są zapewnione Użytkownikowi przez jego pracodawcę lub byłego pracodawcę, możemy przekazać temu pracodawcy lub byłemu pracodawcy następujące informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z naszych usług: datę rozpoczęcia i zakończenia usługi, sposób korzystania z dostępnych usług, liczbę przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, poziom zadowolenia z otrzymanych usług, jeśli Użytkownik określi go w dobrowolnej ankiecie, a także rodzaj transformacji zawodowej po zakończeniu usługi. Uwaga! Jeśli Użytkownik bierze udział w poufnym programie konsultingowym w ramach naszej usługi dotyczącej programu dobrowolnych odejść lub outplacementu, nie przekażemy jego pracodawcy żadnych dotyczących go danych osobowych ani informacji o usługach, z jakich korzysta. Usługi rozwojowe: Nie będziemy udostępniać wyników oceny Użytkownika ani przeprowadzanych z nim rozmów coachingowych bez jego uprzedniej zgody.
Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w kraju, w którym otrzymuje on usługi, w krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i wszelkich innych. W przypadku mieszkańców Unii Europejskiej (UE) niektóre obszary spoza Unii Europejskiej mają niższy standard ochrony prywatności niż w UE. Niemniej wszelkie transfery danych osobowych będą odbywać się do odpowiedniego kraju lub zgodnie z prawem UE. Transfer danych do Stanów Zjednoczonych z Unii Europejskiej lub Szwajcarii odbywa się zgodnie z zasadami amerykańsko-wspólnotowego (UE i Szwajcaria) programu Tarczy Prywatności (Privacy Shield Framework) lub według innego, zgodnego z prawem mechanizmu; aby uzyskać więcej informacji należy zapoznać się z treścią powyższego ustępu „Privacy Shield (Tarcza Prywatności)”

Prawo do dostępu i uzyskania kopii jego danych osobowych

Użytkownik ma prawo zażądać potwierdzenia, czy przetwarzamy jakiekolwiek jego dane osobowe

Prawo do poprawiania swoich danych osobowych

Jeśli Użytkownik jest w stanie udowodnić, że znajdujące się w naszym posiadaniu jego dane osobowe są nieprawidłowe, ma prawo żądać ich aktualizacji lub sprostowania.

Prawo do bycia zapomnianym/usunięcia danych osobowych

W niektórych okolicznościach Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Użytkownik może złożyć taki wniosek w dowolnym momencie, a LHH oceni, czy jego zgłoszenie powinno zostać rozpatrzone pozytywnie. Jednak prawo to podlega wszelkim prawom lub obowiązkom, jakie mogą na nas ciążyć bądź nam przysługiwać i zobowiązywać do zachowania danych. W sytuacjach, w których zgodnie z obowiązującym prawem uzgodnimy, że prośba Użytkownika o usunięcie jego danych osobowych musi zostać pozytywnie rozpatrzona, LHH dokona tego bez zbędnej zwłoki. Należy pamiętać, że po usunięciu danych Użytkownika LHH może przestać świadczyć usługi na jego rzecz, a usługa obejmująca obsługę absolwentów w ramach doradztwa z zakresu zarządzania karierą zawodową może stać się niedostępna.

Prawo do sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych przez firmę opiera się na uzasadnionym interesie firmy (i nie istnieje żaden inny obszar ich przetwarzania) lub dotyczy marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych przez LHH w odniesieniu do jego konkretnej sytuacji.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

W niektórych okolicznościach Użytkownik ma prawo ograniczyć zakres przetwarzania swoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo żądać przeniesienia dowolnych danych osobowych (które pozwolą mu uzyskać i ponownie wykorzystać jego dane osobowe do celów osobistych w ramach rozmaitych usług, bez utrudnień w zakresie użyteczności).
Jeśli Użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek z przysługujących mu praw, może skorzystać z portalu, jeśli jest on dostępny, w zakresie, w jakim pozwala mu on na korzystanie z tychże praw, lub poprzez wysłanie e-maila na adres privacy@dbm.pl. Gdy Użytkownik wyśle nam wiadomość e-mail z prośbą o skorzystanie z przysługujących mu praw, przed jej rozpatrzeniem możemy poprosić go o zidentyfikowanie się.
Zobowiązujemy się współpracować z Użytkownikiem w celu sprawiedliwego rozstrzygnięcia wszelkiej złożonej przez niego skargi lub zgłoszonych wątpliwości związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych. Jeśli jednak Użytkownik uzna, że złożone przez niego skargi nie zostały odpowiednio rozpatrzone, może natychmiast skontaktować się z dowolnym organem ochrony danych lub prywatności w swoim kraju.
Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub wyraża chęć kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych, prosimy skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@dbm.pl lub drogą pocztową, pisząc na następujący adres: 55 Gracechurch Street, London EC3V 0EE, United Kingdom, z dopiskiem Attn: Data Privacy.
Jeśli będziemy wprowadzać istotne aktualizacje niniejszych informacji na temat ochrony prywatności, powiadomimy Użytkownika o planowanych zmianach przed ich zastosowaniem. Poniżej będzie zawsze wyświetlana ostatnia aktualizacja informacji o ochronie prywatności, wraz z historią zmian. OSTATNIA AKTUALIZACJA: 23 maja 2018 r. Data wprowadzonej zmiany Opis zmiany